Maden sahalarında ve dışında su kaynaklarının belirlenmesi ve yönetimi ile ilgili olarak verilen hizmeler aşağıda özetlenmiştir.

  • Açık maden ocaklarında susuzlaştırma
  • Açık maden ocaklarında şev stabilitesine yönelik yeraltısuyu kontrolü ve gözeneksuyu basınçlarının düşürülmesi
  • Maden Atık Depolama Tesislerinde su sızmaları ve önleme
  • Havza ölçeğinde hidrojeolojik karakterizasyon ve kavramsal model oluşturma
  • Hidrolojik havzalarda yeraltısuyu havzalarının tanımlanması ve izleme
  • İçmesuyu sağlayan su kaynaklarına ait koruma kuşakları belirleme